FANDOM


Hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Battle of Yi Ling

Wei Kingdom

Ruler - Cao Pi

Officers in Faction - Xiahou Dun, Xiahou Yuan, Zhang He, Xu Huang, Xu Zhu, Cao Ren, Zhang Liao, Sima Yi, Zhen Ji

Capital City - Luo Yang

Target City - Jian Ye


Wu Kingdom

Ruler - Sun Quan

Officers in Faction - Huang Gai, Sun Shang Xiang, Zhou Tai, Ling Tong, Lu Xun, Gan Ning, Lu Meng

Capital City - Jian Ye

Target City - He Fei


Shu Kingdom

Ruler - Liu Bei

Officers in Faction -  Zhao Yun, Ma Chao, Zhuge Liang, Wei Yan, Huang Zhong, Yue Ying, Jiang Wei, Meng Huo, Zhu Rong

Capital City - Cheng Du

Target City - Xiang Yang


The Little Conquerer 

Cao Cao's Forces

Ruler- Cao Cao

Officers in Faction- Xiahou DunXiahou YuanCao RenDian WeiXu HuangXu Zhu

Capital City - Xu Chang

Target City - Ye


Sun Ce's Forces

Ruler - Sun Ce

Officers in Faction - Sun Quan, Sun Shang Xiang, Zhou Yu, Huang Gai, Da Qiao, Xiao QiaoZhou Tai

Capital City - Chang Sha

Target City - Jian Ye


Liu Bei's Forces

Ruler - Liu Bei

Officers in Faction - Guan Yu, Zhang Fei, Zhao Yun

Capital City - Xia Pi

Target City - Luo Yang